2016-Karate1 Premier Lig - Paris-Büyük Bayan 55 Kg
2016 - Karate1 Premier Lig - Paris - Fransa

Büyük Bayan 55 Kg
1. Cristina Ferrer Garcia İspanya
2. Anzhelika Terlyuga Ukrayna
3. Andrea Brito Fransa
3. Maeva Samy Fransa